Cart 0
WhatsApp Image 2024-07-02 at 2.52.22 PM

Tau Yu Bak Rice Set + Chrysanthemum Tea

RM 27.00

Sponsored by Hainan Restaurant


Available on 15/7